Fysisk aktivitet

Trening ute hanabergmarka

Frisklivssentralane på Jæren har eit variert aktivitetstilbud, med treningsgrupper alle kvardagar til ulike tider på dagen. Treninga er tilpassa personar som ynskjer å koma i gong med fysisk aktivitet. Treningane har ulikt fokus, som kondisjon, styrke og bevegelighet, men alle treningane har til felles at dei fokuserer på bevegelsesglede og meistringskjensle. 

Ønsker du hjelp til å koma i gong med fysisk aktivitet og trening?

Då kan du ta kontakt med frisklivssentralen i din kommune. Du treng ikkje henvisning og kan ta direkte kontakt. Du vil bli kalla inn til ein oppstartsamtale for å finne ut kva som kan være eit aktuelt tilbod for deg. Dersom du kun ønsker å delta på treningar, og ikkje har behov for oppfølging på frisklivssentralen utover det, kan du delta ved å betale ein eigenandel på kr 800 for eit år. Du må då være under 67 år og ha ein stønad frå NAV.

Trening på eige ansvar.

 

Anbefalinger for fysisk aktivitet

 

Oversikt over aktivitetstilbud